/
Name

Selection1


WAKATA Koichi

NASDA 1992

4

2014


2022

2


KANAI Norishige

JAXA 2009

1

2017

3


NOGUCHI Soichi

NASDA 1996

3

2021

4


ONISHI Takuya

JAXA 2009

1

2016

5


FURUKAWA Satoshi

NASDA 1999

1

2011


2023

6


HOSHIDE Akihiko

NASDA 1999

3

Crew Dragon
Crew-2
2021

7


YUI Kimiya

JAXA 2009

1

2015