/ Name
Selection

Status
1

AOI Nori

11.12.1969 JAXA 2009 (1 10)
2

DAISAKU keshi

Ta

1975 JAXA 2009 (1 10)
3

EZAWA Sachiko

1973 JAXA 2009 (1 10)
4

GOTO Naoko

TBS 1989 (1 7)
5

KISHIGAMI Junichi

1955 NASDA 1985 (1 7)
6

KOIKI Toshio

TBS 1989 (1 7)
7

KUNIMATSU Daisuke

1971 JAXA 2009 (1 10)
8

MURAKAMI Atsuyoshi

TBS 1989 (1 7)
9

OHIRA Yoshinobu

20.09.1948 NASDA 1985 (1 7)
10

OKADA Kouichi

TBS 1989 (1 7)
11

SHIRAKABE Hirotsugu

1974 JAXA 2009 (1 10)
12

SHIRASAKI Shuichi

1958 NASDA 1999 (1 8)
13

UCHIDA Tateki

1954 NASDA 1985 (1 7)
14

UCHIYAMA Takashi

19.09.1975 JAXA 2009 (1 10)
15

YAGI Tetsuya

05.12.1955 NASDA 1985 (1 7)
16

YAMAMORI Nobuhiroi

TBS 1989 (1 7)
17

YASUTAKE Youhei

1978 JAXA 2009 (1 10)